BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, basınçlı gaz tüpleri, manifoldlu tüp demetleri ve bu ekipmanların içerisindeki gazın izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolum tesisleri, satıcılar, bayiler ve A tipi muayene kuruluşlarının Bakanlık tarafından oluşturulan takip sistemine entegre edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

 

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 22/01/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğin (SGM-2015/2) İzlenebilirlik başlıklı 11 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 

a)    A Tipi Muayene Kuruluşu: Taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik kontrolünü içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında TÜRKAK’tan akredite olan muayene kuruluşunu,

b)    Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

 

c)     Bayi: Sınaî ve tıbbi gazların tüplere ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından doldurulmasına müteakip, dolum tesisleri adına kullanıcılara dağıtım hizmetini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Dolumcu: Sınaî ve tıbbi gazların tüplere ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolumu ile satış ve dağıtım hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

d)      Dolum tesisi: Sınaî ve tıbbi gazların dolum, satış ve dağıtım hizmetlerinin yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgeleri haiz sınaî gazların tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine, tanker ve taşınabilir sıvı kaplarına dolumunun gerçekleştirildiği tesisi,

e)     Dolum Yeterlilik Belgesi: Basınçlı gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından dolum yapılabileceğini gösteren belgeyi,

f)     El terminali: Basınçlı gaz tüpü ve manifoldlu tüp demetleri üzerinde bulunan karekod etiketi içerisinde yer alan bilgileri okuyan cihazı,

 

g)    İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,


 

ğ) Karekod: İki boyutlu barkod alfabesini,

 

h)    Karekod etiketi: Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri üzerine yapıştırılarak tüp takip sisteminde kullanılacak olan ve detayları EK-I’de belirtilen kağıt/plastik etiketi,

ı) Kullanıcı: Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri içerisinde bulunan gazı kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

i)     Manifoldlu tüp demeti: Birden fazla tüpün bir çelik konstrüksiyon içinde manifold ile birbirine bağlı olduğu tüp demetini,

j)    Muayene/deney: Basınçlı gaz tüpü ve manifoldlu tüp demetlerinin dolumundan önce ilgili mevzuatına uygun olup olmadığının kontrol edilmesini,

k)      Mülkiyet sahibi: Tüp ve/veya manifoldlu tüp demetinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,

l)     Periyodik muayene: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,

m)      Satıcı: Dolum tesisleri veya kendileri tarafından dolumu yapılan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin kullanıcıya ticaretini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

o                o


 

n)    Sınaî gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktası -273,15


 

C ile 26,7


 

C arasında bulunan


 

ve genel olarak çeşitli sanayi kollarında kullanılan organik ya da inorganik, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış halde piyasaya arz edilen elementler ve bunların çeşitli karışımlarını,

o)       Tüp: Hacmi 150 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması, taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı,

ö) Tüp kabul yeri: Dolum tesisine dolum amacıyla gelen içerisi boş basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin bulunduğu sınırları belirlenmiş ve en az 5 metre geriden rahatça görülebilecek mesafeden “Tüp Kabul Yeri” şeklinde tabelasının asılı olduğu alanı,

 

p)     Tüp takip sistemi: Bakanlık tarafından geliştirilen tüp, manifoldlu tüp demeti ve gazın izlenebilirliğini sağlayan servis sistemini,

ifade eder.

 

 KOYUNCU T.A.Ş.

0216 449 42 06

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tüp Takip Sistemi, Dolum Yapılması, El Terminali, Hurdaya Ayırma ve Periyodik Muayene

 

 

Tüp takip sistemi

 

MADDE 4 - (1) Dolum tesisleri tarafından basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin dolum tesisine girişi sırasında, Bakanlık tarafından web servisi vasıtası ile sağlanan kimlik


 

bilgisinin, EK-I’de belirtilen karekod etiketi formatına uygun biçimde karekoda basılarak tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin kimliklendirilmesi zorunludur.

(2)       Karekodun oluşturulmasında uyulacak olan standardın ve karekod etiketi içerisinde bulunması gereken bilgilerin, her tüp ve manifoldlu tüp demeti için Bakanlık tarafından belirlenen EK-I’de  yer alan formata uygun olması zorunludur.

(3)      Dolum tesisleri, karekodlu takip sistemi içerisinde bulunan bilgilerden Bakanlığın talep ettiği bilgileri Bakanlık merkezinde yer alan sunucuya, web servisler aracılığıyla eş zamanlı olarak göndermekle yükümlüdür.

(4)       Tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin takip edilebilmesi amacıyla; EK-II’de yer alan bilgilerin Bakanlık Tüp Takip Sistemine gönderilmesi zorunludur.

(5)      Dolum tesisleri tarafından tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin yaşam döngüsüne dair bilgilerin eş zamanlı olarak Tüp Takip Sistemine bildirilmesi zorunludur. Bu bilgiler; tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin dolum tesisine girişini, doldurulmasını, dolum tesisinden çıkışını, dolum tesisi tarafından bayiye, satıcıya veya kullanıcıya verilmesini ve tekrar kullanıcı, satıcı veya bayiden dolum tesisine geri verilmesini içerecek şekilde tüm teslim aşamalarını kapsamalıdır.

(6)      Tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin kullanıcıya tesliminde ve tekrar geri alınmasında, kullanıcının Vergi Numarasını veya T.C. Kimlik Numarasını dolum tesisi Tüp Takip Sistemine, bayi ve satıcı ise dolum tesisine bildirir.

(7)      Dolum tesisi tarafından her bir tüp ve manifoldlu tüp demeti için Tüp Takip Sistemi kapsamında oluşturulan bilgilerin işlem tarihinden itibaren kayıt altına alınarak on yıl süreyle elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur.

(8)     Tüp ve manifoldlu tüp demeti üzerine iliştirilen karekod etiketi içerisinde bulunan bilgiler, üretim esnasında uygulanan soğuk damgalama işaretleri yerine geçmez.

(9)      Tüp ve manifoldlu tüp demetleri üzerinde soğuk damgalı bilgiler ile karekod etiketi üzerinde yer alan bilgilerin aynı olması zorunludur. Aynı olmaması halinde sorumluluk dolum tesisine aittir.

Dolum yapılması

 

MADDE 5 – (1) Tüp Takip Sistemi ile entegre edilmiş karekodlu takip sistemini oluşturmayan dolum tesislerince tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz.

 

(2)   Dolum tesislerine getirilen karekod etiketi olmayan tüp ve manifoldlu tüp demetleri dolum tesisleri içerisinde oluşturulacak “tüp kabul yeri” dışında bulundurulmaz.

 

(3)    Karekod etiketi olmayan tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından dolum yapılmadan önce karekod etiketi iliştirilmesi zorunludur.


 

(4)    Tüp ve manifoldlu tüp demetleri üzerindeki karekod etiketi sökülemez, tahrip ve tahrif edilemez. Karekodu olmadığı tespit edilen tüplere dolum yapılmaz. Ancak, yeniden karekod etiketi basılması halinde dolum yapılır.

 

El terminali

 

MADDE 6 - (1) Tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin dolum tesisine girişi, doldurulması, dolum tesisinden çıkışı, dolum tesisi tarafından satıcı, bayi veya kullanıcıya tesliminin el terminali ile kayıt altına alınması zorunludur.

 

(2) Tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayeneye girmeden önce ve periyodik muayeneden sonraki aşamasının, dolum tesisi tarafından muayeneye gönderildi, muayeneden alındı şeklinde el terminali ile kayıt altına alınması zorunludur.

 

Hurdaya ayırma

 

MADDE 7 - (1) 01/07/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve periyodik muayeneden geçmeyen tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilen A Tipi Muayene Kuruluşu gözetiminde dolum tesisi tarafından hurdaya ayrılması ve dolum tesisi tarafından hurdaya ayrılan tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin bilgisinin, A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından Tüp Takip Sistemine bildirilmesi zorunludur.

 

(2) 01/07/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayeneden geçememesi nedeniyle hurdaya ayrılması gereken tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin mülkiyet sahibinin isteği üzerine dolum tesisi tarafından hurdaya ayrılması ve Tüp Takip Sistemine bildirilmesi zorunludur.

 

Periyodik muayene

 

MADDE 8 - (1) Üzerinde karekod etiketi bulunmayan, kimliklendirme işlemi  gerçekleşmemiş tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi yapılmaz.

 

(2)   A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından, 01/07/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin kimlik numarasına ait periyodik muayene sonucunun dolum tesislerinin kurmuş olduğu ara yüzden Tüp Takip Sistemine bildirilmesi zorunludur.

 

(3)    Dolum tesisi, 01/07/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin kimlik numarasına ait periyodik muayene sonucu ve muayene geçerlilik tarihi Tüp Takip Sistemine mülkiyet sahibi sorumluluğunda dolum tesisi tarafından bildirilmesi zorunludur.


 

 

KOYUNCU T.A.Ş.

YENİ NESİL TÜP DEMETLERİNİ SUNAR

YENİ NESİL TÜP DEMETLERİ İLE

DOLUM SÜRESİ KISALIR POMPANIZ ZORLANMAZ

 

Yürürlük


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme


 

 

MADDE 9 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakanlık web sitesinde yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 10 - (1) Bu Usul ve Esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


 

 

EK-I: KAREKOD ETİKETİ

 

 

1.              Karekod üretim formatı

a)    Basılacak olan karekod format olarak Model2, Versiyon 3 (29X29) standardında olacaktır.

b)    Hata düzeltme seviyesi (ECC Level)  H olarak belirlenmiştir.

 

2.               Karekod Etiketi boyutları

a)    Karekod etiketinin genişliği 2.5 cm,

b)    Karekod etiketinin yüksekliği 2.5 cm,

c)    Karekod kenar uzunluğu 2.0 cm.

 

3.               Karekod Etiketi Özellikleri

 

a)    -40 +120 dereceye dayanıklı,

b)    Tutuşma durumunda 15 saniyeden fazla yanmayacak,

c)    Korozyona sebebiyet vermeyecek,

ç) Kalıcı yapışkanlı(yırtılma olmadan sökülemeyen),

d)    Beyaz renkli,

e)    Çift tarafı silicon korumalı,

f)   Termal transfer baskı.

 

4.               Örnek Karekod Etiketi


 

 

 

 

EK-II: BAKANLIK TÜP TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİLECEK BİLGİLER

 

1-İmalatçının Adı ve Unvanı

2-İmalat Tarihi ve Seri Numarası

3- Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu

4 -Su Kapasitesi

5-Dolu ve Boş Ağırlığı

6-Et Kalınlığı

7-Çalışma ve Test Basıncı

8- Periyodik Muayene Tarihi

9- Bir Sonraki Periyodik Muayene Tarihi

10- En Son Periyodik Muayenenin Kimin Tarafından Yapıldığı

11-Dolum Tesisine Geliş Tarihi

12-İçerisine Doldurulan Gazın Cinsi

13-Kullanım Durumu (Hurda veya Aktif)