PI damgalı Tüp Demetleri

 

 

 

Kullanılmış tüplerinizi takasla alıp ihraç ediyoruz

200.000 civarında kullanılmış tüpünüzü yenileri ile değiştirdik

KOYUNCU TİCARET A.Ş.

0216 4494206

satis@koyuncutas.com

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenelerinin A Tipi Muayene Kuruluşlarınca yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, Epsilon ve Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi işlemine tabi tutulmayan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesini yapmak üzere A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, bu yetki çerçevesinde yürüteceği faaliyetlerin usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin (SGM-2015/2) Tebliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) SGM-2015/2 Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

 

a)   A Tipi Muayene Kuruluşu: TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre 31/12/2012 tarihli ve 28514 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu,

 

b)   Periyodik muayene raporu: Basınçlı gaz tüpü ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik kontrolünü kapsayan raporu,

 

c)  TSE: Türk Standardları Enstitüsünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme, Başvuru, Personel ve Değerlendirme

 

Yetkilendirme

MADDE 5- (1) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, ancak Epsilon ve Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi işlemine tabi tutulmayan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin, periyodik muayeneleri, ilgili basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri için yürürlükteki periyodik muayene standardına göre Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşları listesi Ek-1’de yer alan formatta Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecektir.


 

(2)               Bu usul ve esasın şartlarını sağlayan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

 

(3)                Yetki akreditasyon süresi içinde devam eder, akreditasyon süresi sona eren A tipi muayene kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

 

(4)           A tipi muayene kuruluşu yetkilendirme, yetki süresi verilerek sonuçlandırılır.

 

(5)               A tipi muayene kuruluşu yetkilendirme bilgisi ve süresi Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

 

(6)             Yeni yetki süresinin belirlenmesi ve duyurulmasına ilişkin olarak devam eden yetkinin sona ereceği tarihten en az üç gün önce, A tipi muayene kuruluşu yetki süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon sertifikasının Bakanlığa iletilmiş olması zorunludur.

 

 

Başvuru ve gereklilikler

MADDE 6- (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesini yapmak isteyen A tipi muayene kuruluşları, dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve  belgeleri içeren dosya ile birlikte Bakanlığa başvuruda bulunur. Ancak, Bakanlık tarafından gerekli  alt yapının tamamlanması ile birlikte, söz konusu başvurular elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuru işlemlerinin usul ve esasları Bakanlık internet sayfasında ilan edildikten sonra başvurular sadece elektronik ortamda yapılır.

 

Başvurularda aşağıdaki belgeler olmalıdır:

 

a)    A tipi muayene kuruluşunun adı, unvanı, adresi ve iletişim bilgileri, logo ve markası,

 

b)      A tipi muayene kuruluşunun Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli bir örneği veya başvuru sahibinin kamu kuruluşu niteliği taşıması durumunda ise kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar,

 

c)    A tipi muayene kuruluşunun başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

 

ç) A tipi muayene kuruluşunun TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası sureti,

 

d)    Bu usul ve esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeler,

 

e)    A tipi muayene kuruluşunun sahip olacağı mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı,

 

f)    Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesine ilişkin iş akış şeması.

 

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası, başvuru konusu periyodik muayenenin gerekliliklerini sağlamalı ve genel finansal değeri en az 1.000.000 TL seviyesinde olmalıdır. A tipi muayene kuruluşu Bakanlık tarafından yetkilendirilmesine müteakip en geç 3 ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalıdır. Söz konusu sigortanın kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını içermeli ve A tipi muayene kuruluşunun statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanmalıdır.


 

Personel

MADDE 7- (1) A tipi muayene kuruluşu basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin dolum tesislerinde periyodik muayenesini yapmak ve ilgili doküman ve belgeleri düzenlemek amacıyla üniversitelerin mühendislik fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış ve faaliyet kapsamında en az 6 aylık periyodik muayene ve denetim tecrübesine sahip, biri sorumlu ikisi uzman olarak görevlendirilecek en az üç personel çalıştırır.

 

(2) A tipi muayene kuruluşu görevlendirmiş olduğu sorumlu ve/veya teknik uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç 30 gün içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Bakanlığa iletir.

 

Değerlendirme

MADDE 8- (1) Başvuru dosyası bu usul ve esaslarda belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla A tipi muayene kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir.

 

(2) Bakanlık A tipi muayene kuruluşunu uygun görmesi halinde yetkilendirir ve yetkilendirilen kuruluş Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Periyodik Muayene, Bildirim ve Periyodik muayene ücreti

 

Periyodik muayene

MADDE 9- (1) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerine A tipi muayene kuruluşunca periyodik muayene yapılması zorunludur.

 

(2)     Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesinin yapılacağına ilişkin dolum tesisleri ile A tipi muayene kuruluşları arasında süresi bir yıldan az olmayacak şekilde bir sözleşme imzalanır.

 

(3)     22/1/2016 tarihinden itibaren basınçlı gaz tüplerinin gelecek periyodik muayenesi A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

 

(4)     Basınçlı gaz tüplerinin ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi A tipi muayene kuruluşu tarafından, periyodik muayene için alt yapısı uygun dolum tesislerinde veya A tipi muayene kuruluşu tarafından kendi tesislerinde yapılır.

 

(5)       Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapılmaz. Söz konusu tüpler mülkiyet sahibine bilgi verilerek A tipi muayene kuruluşu, tarafından düzenlenen bir tutanakla hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan tüp ve manifoldlu tüp demetleri firma isimleri ve seri numaraları periyodik olarak her ay dolum tesisinin faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

(6)       1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri periyodik muayeneye tabi tutulmaz.


 

(7)      Yurt dışından hurda statüsünde ithal edilen, yurt içinde hurdaya ayrılan veya hurdaya ayrılan gemi veya tesislerden çıkan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerine periyodik muayene ve dolum yapılmaz.

 

(8)       Yurtdışından gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüpler, kullanım sonrası dolum yapılmayarak yurt dışına çıkarılır veya hurdaya ayrılır. Bu basınçlı gaz tüpleri  ve  manifoldlu tüp demetlerine periyodik muayene ve dolum yapılmaz.

 

(9)     Periyodik muayenesi yapılan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerine A tipi muayene kuruluşu tarafından Ek-2’de yer alan periyodik muayene raporu 3 nüsha düzenlenir. Bu raporlardan bir tanesi A tipi muayene kuruluşunda, bir tanesi dolum tesisinde ve bir tanesi de tüp mülkiyetinin kullanıcıya ait olması durumunda kullanıcıya verilir. Tüp mülkiyetinin kullanıcıya ait olmaması halinde periyodik muayene raporu 2 nüsha hazırlanır.

 

(10)      Periyodik muayene raporunda; basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin gaz cinsi, tüpün imalat tarihi, imalat standardı ve imalatçının adı, periyodik muayene tarihi, seri numarası, bir sonraki periyodik muayene tarihi gibi asgari bilgiler bulunur. Periyodik muayene raporu A tipi muayene kuruluşu ve dolum tesisi tarafından kayıt altına alınarak on yıl süreyle elektronik ortamda muhafaza edilir.

 

(11)      2010/35/AB Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak imal edilerek piyasaya arz edilen basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayeneleri, söz konusu yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

(12)       1/7/2005 tarihinden önce üretilen basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin temel işaretlerinin eksik olması durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden söz konusu tüpler mülkiyet sahibi sorumluluğunda A tipi muayene kuruluşunca periyodik muayeneye tabi tutulur. Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin üzerindeki eksik işaretlemelerin güvensizlik riski oluşturabileceği durumlarda A tipi muayene kuruluşu tüpü hurdaya ayırma yetkisine sahiptir.

 

(13)        Bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen temel işaretleri karşılayan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri A tipi muayene kuruluşunca periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik muayeneden geçen tüpler test sonuçlarında elde edilen verilere ve kullanım amacına uygun olarak, işaret eksiklikleri tüpün izlenebilirliğini sağlayacak tüm kimlik bilgileri ile birlikte A tipi muayene kuruluşu gözetiminde mülkiyet sahibi tarafından tüp üzerine kalıcı bir etiketle iliştirilir.

 

(14)       A tipi muayene kuruluşunun Bakanlığa sunacağı periyodik muayene akış şemasında, seri numarası olmayan basınçlı gaz tüplerine verilecek seri numarasının, tüp sahibinin firma adının baş harfinin iki harfi ile bunu takip eden en az altı rakamdan az olmayacak şekilde oluşturulduğunu gösteren bir şablon olmalıdır.

 

(15)       Basınçlı gaz tüplerinin omuz kısmında bulunması gereken işaretlemelerin sonradan iliştirildiği anlaşılması halinde, bu tüpler periyodik muayeneye tabi tutulmaz ve bu  maddenin beşinci fıkrası kapsamında hurdaya ayrılır. Bu durum A tipi muayene kuruluşu tarafından dolum tesisinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

(16)        Periyodik muayenesi yapılan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin üzerine A tipi muayene kuruluşu tarafından; örneği Ek-3’de yer alan, periyodik muayene tarihi, A tipi muayene kuruluşunun logo veya markası ve yapmış olduğu periyodik muayenenin sıra numarası ve gelecek periyodik muayene tarihi bilgileri tüpün omuz bölgesine soğuk damgalama olarak iliştirilir.


 

Bildirim

MADDE 10- (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayene raporları ve hurda tutanakları A tipi muayene kuruluşları tarafından aylık olarak Bakanlığa bildirilir.

 

Periyodik muayene ücreti

MADDE 11- (1) Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayene ücreti, A tipi muayene kuruluşları tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu fiyat Ek-4’te belirtildiği şekilde her yılbaşında Bakanlığa bildirilir.

 

(2) A tipi muayene kuruluşu, periyodik muayene ücreti dışında dolum tesislerinden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, İdari yaptırım ve Düzenleme

 

Denetim

MADDE 12- (1) A tipi muayene kuruluşlarının Bakanlığın belirlemiş olduğu usul ve esaslara uygun olarak faaliyet sürdürüp sürdürmediğine dair denetim, Bakanlık tarafından yapılır.

 

İdari yaptırım

MADDE 13- (1) Bu usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre geçici olarak  durdurulur veya iptal edilir. Her iki durumda da aynı Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır.

 

Düzenleme

MADDE 14- (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu usul ve esaslarda değişiklik yapma yetkisine haizdir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu usul ve esaslar, Bakanlık internet sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

 

 

BAKANLIK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN “A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI”

SIRA NO

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN UNVANI

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN ADRESİ

YETKİ DURUMU (AKTİF/ASKI/İPTAL)

YETKİ BİTİŞ TARİHİ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

…

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

 

PERİYODİK MUAYENE RAPORU

SIRA NO

Tüpün Seri Numarası

İmalat Tarihi

Yapılan Test Tarihi

Gelecek Test Tarihi

Tüpün İmalatçısının Adı/Unvanı

Tüpün Mülkiyet Sahibi

Tüpte Bulunan Gaz Cinsi

UYGUN/UYGUN DEĞİL

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza                                                                                                                                               İmza

 

 

Adı SOYADI                                                                                                                                    Adı SOYADI

Dolum Tesisi ……                                                                                                                 A tipi muayene kuruluşu …..

..……./…..…/2015                                                                                                                           ………../………./2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

 

 

 

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNE AŞAĞIDA BELİRTİLEN İFADELER SOĞUK DAMGALAMA İLE İLİŞTİRİLİR

Periyodik Muayene Tarihi

Sıra No

Logo veya Marka

Gelecekte Yapılacak Periyodik Muayene Tarihi

 

1.1.2015.1- # 1.1.2025


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

 

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARININ PERİYODİK MUAYENE ÜCRETLERİ

1

1 den 25’e kadar 25 dahil her bir basınçlı gaz tüpünün periyodik muayenesi

 

2

26 ve üzerindeki her bir basınçlı gaz tüpünün periyodik muayenesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPED Normlarında PI damgalı
Asetilen tüpleri

 

 Karada ve Açık Denizde gazdan arındırma ( Gas Free ) işlemleri yapıyoruz

Türkiyenin en geniş satış payına sahip Karpit distribütörüyüz

KOYUNCU TİC.A.Ş.

0216 449 42 06

satis@koyuncutas.com